Beitragssatzung des Studentenwerks Osnabrück, 2. Änderung

Zweite Änderungssatzung zur Beitragssatzung des Studentenwerks Osnabrück vom 01.10.2012