Immatrikulationsordnung (gültig bis 10.10.2018)

Beschlossen vom Senat der Hochschule Osnabrück am 21.01.2015, veröffentlicht am 22.01.2015

Kontakt

Hochschule Osnabrück
University of Applied Sciences
Albrechtstr. 30
49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-0
Fax: +49 541 969-2066
E-Mail: webmaster@hs-osnabrueck.de

© 2019 HOCHSCHULE OSNABRÜCK
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Besuchen sie uns