Beitragssatzung des Studentenwerks Osnabrück, 1. Änderung

Erste Änderungssatzung zur Beitragssatzung des Studentenwerks Osnabrück vom 01.10.2012