Beitragsordnung der Studierendenschaft (WiSe 2019/20)

Beschlossen vom Studierendenparlament am 23.04.2019, veröffentlicht am 08.05.2019

Kontakt

Hochschule Osnabrück
University of Applied Sciences
Albrechtstr. 30
49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-0
Fax: +49 541 969-2066
E-Mail: webmaster@hs-osnabrueck.de

© 2019 HOCHSCHULE OSNABRÜCK
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Besuchen sie uns

Zertifikat