Beitragsordnung der Studierendenschaft (WiSe 2017/18)

Beschlossen vom Studierendenparlament am 19.04.2017, veröffentlicht am 20.04.2017

Kontakt

Hochschule Osnabrück
University of Applied Sciences
Albrechtstr. 30
49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 969-0
Fax: +49 541 969-2066
E-Mail: webmaster@hs-osnabrueck.de

© 2019 HOCHSCHULE OSNABRÜCK
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Besuchen sie uns